Giới thiệu về Tổ TD – GDQP – AN

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN

TỔ THỂ DỤC – GDQP

STT HỌ VÀ TÊN THÔNG TIN CÁ NHÂN GHI CHÚ
 1

10

Hồ Ngọc Tuấn

Chức vụ: Tổ Trưởng

Ngày sinh: 04-08-1968

Trình độ: Đại học 

TN năm: 1998

 2

 5

Lê Văn Tuế

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 02-07-1965

Trình độ: Đại học 

TN năm: 2005

 3

 7

Trần Ngọc Hoàng

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 06-01-1969

Trình độ: Đại học 

TN năm: 2005

 4

9

Nguyễn Văn Lành

Chức vụ: Giáo viên

Ngày sinh: 30-10-1980

Trình độ: Thạc sĩ

TN năm: 2009

 5

 19

Lê Văn Thuận

Chức vụ: Giáo viên 

Ngày sinh: 20-02-1978

Trình độ: Đại học

TN năm: 2002

 6

0903NguyenHongQuan

Nguyễn Hồng Quân

Chức vụ: Tổ phó – GDQP

Ngày sinh: 02-09-1989

Trình độ: Đại học

TN năm: 2011

     Tổ trưởng

Hồ Ngọc Tuấn

 

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295