Đoàn trường

GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

I. Lịch sử hình thành và phát triển

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Khiết là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên được thành lập và trưởng thành cùng với sự tái lập trường THPT chuyên Lê Khiết từ năm 1990. Qua từng giai đoạn lịch sử, mỗi bước chuyển mình với biết bao khó khăn, thử thách, Đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc, là đơn vị trực tiếp tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu trong việc thực hiện nhiệm vụ tập hợp, tổ chức, giáo dục và rèn luyện đoàn viên, thanh niên.

Từ khi mới thành lập, Đoàn trường THPT chuyên Lê Khiết chỉ có 255 đoàn viên, thanh niên. Đến nay, qua 25 năm phát triển và trưởng thành Đoàn trường đã không ngừng lớn mạnh, số lượng đã lên tới 1226 đoàn viên, thanh niên với 1 Chi đoàn giáo viên và 34 Chi đoàn học sinh.

Cùng với quá trình vận động và phát triển của Nhà trường, Đoàn trường không ngừng trưởng thành và  đã có những đóng góp quan trọng cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của tỉnh nhà và đặc biệt đối với quá trình xây dựng, phát triển Nhà trường về mọi mặt. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Khiết là đội dự bị tin cậy của Đảng, là nòng cốt trong mọi hoạt động của đoàn viên, thanh niên, thể hiện lòng quyết tâm của tuổi trẻ trên con đường đổi mới, xây dựng và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp giáo dục, thực hiện thành công chiến lược phát triển của Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp đào tạo những trí thức “vừa hồng, vừa chuyên” cho đất nước.

Kế thừa và phát huy những truyền thống của các thế hệ đi trước, trong những năm qua, Đoàn trường THPT chuyên Lê Khiết tiếp tục thể hiện vai trò hết sức quan trọng trong công tác tổ chức, tập hợp, giáo dục và phát triển đoàn viên, thanh niên. Mặc dù nhiều đoàn viên thanh niên ở xa nhà, phải ở trọ song công tác Đoàn của Nhà trường vẫn đạt được những kết quả đáng ghi nhận thể hiện qua các mặt công tác: giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật; học tập – nghiên cứu khoa học; văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; hoạt động tình nguyện và trong công tác tổ chức xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức đồng thời Đoàn trường đã luôn thể hiện tốt vai trò là nòng cốt chính trị của Hội LHTN VN trường.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Khiết là đoàn cơ sở hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thành Đoàn Quảng Ngãi và Đảng ủy Nhà trường. Trong  mỗi giai đoạn, Đoàn trường luôn bám sát thực tiễn, nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và Đoàn cấp trên để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tính đến năm học 2014 – 2015, Đoàn trường đã trải qua 24 kỳ Đại hội.

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT chuyên Lê Khiết qua các thời kỳ

STT

HỌ VÀ TÊN

THỜI KỲ

1

Thầy Hồ Ngọc Tuấn

1990 – 1991

2

Thầy Nguyễn Tấn Huy

1991 – 1993

3

Thầy Phạm Văn Ngữ

1990 – 1993

4

Cô Lê Thị Hồng Vân

1993 – 1994

5

Thầy Lê Văn Trung

1994 – 1998

6

Cô Vũ Thị Liên Hương

1998 – 2001; 2005 – 2008

7

Thầy Nguyễn Tấn Cường

2001 – 2002; 2008 – 2009

8

Cô Trần Thị Thu Hà

2002 – 2005

9

Thầy Phan Anh Tiến

2009 – 2012

10

Thầy Nguyễn Minh Cường

2012 – 2018

11

Thầy Lương Ngọc Thành

2018 – nay

II. Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng- Đại diện, bảo vệ quyền bình đẳng, dân chủ, lợi ích hợp pháp và chính đáng của đoàn viên, thanh niên, tham gia xây dựng Đảng, tham gia công tác quản lý trong nhà trường.- Đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, giáo dục, vận động, tổ chức hướng dẫn đoàn viên, thanh niên thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trường.

2. Nhiệm vụ- Tổ chức các hoạt động, tạo môi trường giáo dục, rèn luyện đoàn viên, thanh niên trong trường nhằm góp phần thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị.- Phối hợp với chính quyền, các đoàn thể và các tổ chức kinh tế – xã hội làm tốt công tác thanh niên, chăm lo xây dựng Đoàn, tích cực xây dựng cơ sở Đoàn, Hội ở trường, tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền.

III. Cơ cấu tổ chức

1. Ban Thường vụ Đoàn trường– Chịu trách nhiệm trước Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường, BCH Đoàn cấp trên về tất cả các hoạt động của Đoàn trường.- Tham mưu, đề xuất với Đảng ủy, Ban Giám hiệu và chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động công tác xã hội, nhân đạo; các công tác tư tưởng, các đợt sinh hoạt chính trị, mitting chào mừng các ngày lễ lớn của Nhà trường và Đoàn trường.- Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của Đoàn trường; tổng hợp báo cáo công tác Đoàn và phong trào thanh niên theo định kỳ (tháng, quý, năm).- Phân công nhiệm vụ, kiểm tra giám sát tất cả các đồng chí là Uỷ viên Ban chấp hành Đoàn trường (không phải là UV Ban thường vụ).- Chịu trách nhiệm chính trong công tác phát triển đoàn, phát triển Đảng viên trong học sinh.- Chịu trách nhiệm chính trong công việc tổ chức Đại hội Đoàn trường.- Phối hợp với Ban giám hiệu, công đoàn và các đơn vị khác để giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác Đoàn và phong trào thanh niên, đến quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Đoàn viên, thanh niên trong nhà trường.

2. Ban chấp hành Đoàn trường– Là đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền lợi chính đáng của đoàn viên, thanh niên của trường.- Cụ thể hoá chương trình hành động của Đoàn cấp trên thành nội dung sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, xây dựng chương trình công tác của Đoàn trường.- Tổ chức các hoạt động, đáp ứng nhu cầu đa dạng và nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh niên.- Làm tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị trong đoàn viên, thanh niên, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Đoàn viên, thanh niên và các đối tượng mà Đoàn đang tác động để kịp thời phản ánh lên Đoàn cấp trên.- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh, bảo đảm duy trì chế độ sinh hoạt của Đoàn trường, các Chi đoàn, tạo điều kiện cho đoàn viên được bàn bạc thảo luận để đi đến thống nhất chương trình công tác của Đoàn trường, tổ chức thực hiện chương trình Rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng đội hình thanh niên bên cạnh giúp đỡ Đoàn trường.

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN TRƯỜNG

THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT

NHIỆM KỲ 2020– 2021

TT Họ và tên Trình độ chuyên môn

Chức vụ

1 Lương Ngọc Thành Thạc sĩ Lịch sử Bí thư Đoàn trường
2 Lê Văn Lợi Thạc sĩ Địa lý Phó Bí thư Đoàn trường
3 Bùi Tấn Lâm Cử nhân Sinh học Phó Bí thư Đoàn trường
4 Trần Dương Nữ Thùy Dương Thạc sĩ Toán học UV BTV Đoàn trường
5 Nguyễn Thị Xuân Diệu Cử nhân Vật lý UV BTV Đoàn trường
6 Huỳnh Văn Trầm Cử nhân Hóa học UV BCH Đoàn trường
7 Trần Lữ Nhật Bình 11/12 UV BCH Đoàn trường
8 Lê Hoàng Đức Trọng 10/12 UV BCH Đoàn trường
9 Đỗ Nguyễn Linh Đoan 11/12 UV BCH Đoàn trường
10 Nguyễn  Tiến Luật 10/12 UV BCH Đoàn trường
11 Nguyễn Thị Quỳnh Như 10/12 UV BCH Đoàn trường
12 Đỗ Ngọc Hoàng Kha 12/12 UV BCH Đoàn trường
13 Võ Thảo Nguyên 12/12 UV BCH Đoàn trường
14 Nguyễn Minh Thiên 11/12 UV BCH Đoàn trường
15 Nguyễn Thị Cẩm Tình 12/12 UV BCH Đoàn trường

IV. Thành tích đạt được

Trong thời gian 5 năm trở lại đây, Đoàn trường đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt được những thành tích đáng tự hào:

– Nhiều năm liền được BCH Tỉnh đoàn Quảng Ngãi tặng Bằng khen đơn vị xuất sắc cấp tỉnh trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

– Được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2009 – 2010; 2013 – 2014.

– Đạt giải Khuyến khích cuộc thi “Biển, đảo, Tổ quốc em” do Tổng Cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Biển, Hải đảo và Báo Thiếu niên Tiền phong tổ chức năm 2012 và nhiều thành tích của các hoạt động khác…

Đoàn trường

 

Bản quyền © 2021 Trường THPT Chuyên Lê Khiết - Quảng Ngãi
ĐC:112 Chu Văn An, Nghĩa Lộ, TP. Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Email : c3chuyenlekhiet@gmail.com
ĐT: 055.3715295